Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Άσκηση αξιώσεων ανώνυμης εταιρείας κατά μελών του διοικητικού συμβουλίου και τρίτων προσώπων, μη μελών του διοικητικού συμβουλίου, κατ' άρθρο 22β κ.ν. 2190/ 1920 και μετά τις τροποποιήσεις του ν. 3604/ 2007, Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 2010, σελ. 1595- 1

Άσκηση αξιώσεων ανώνυμης εταιρείας κατά μελών του διοικητικού συμβουλίου και τρίτων προσώπων, μη μελών του διοικητικού συμβουλίου, κατ' άρθρο 22β κ.ν. 2190/ 1920 και μετά τις τροποποιήσεις του ν. 3604/ 2007, Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 2010, σελ. 1595- 1601

Στην παρούσα μελέτη αναλύεται η δυνατότητα της ανώνυμης εταιρίας να ασκήσει εταιρική αγωγή κατά των μελών του Δ.Σ. και τρίτων μη μελών με αίτημα την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη σε περίπτωση ευθύνης των διοικούντων για ζημία που προκάλεσαν στην εταιρία. Γίνεται επιπλέον εκτενής αναφορά στις προϋποθέσεις υποχρεωτικής άσκησης της εταιρικής αγωγής κατά μελών του Δ.Σ., οι οποίες εν ολίγοις συντρέχουν στις περιπτώσεις που η ζημιογόνος πράξη οφείλεται σε δόλο του ζημιώσαντος, όταν το αποφασίσει πλειοψηφικά η Γενική Συνέλευση και τέλος στην περίπτωση που το ζητήσει η μειοψηφία του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.