Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Der aktienrechtliche Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen- eine kritische Darstellung («Η έκθεση στο γερμανικό νόμο περί ανωνύμων εταιριών για τις σχέσεις συνδεδεμένων επιχειρήσεων-Μία κριτική παρουσίαση»)

DIKE International 2/1995, σελ. 313 - 328

Η μελέτη δημοσιεύθηκε σε συνεργασία με το διευθυντή του ανωτέρω περιοδικού Καθηγητή Δικονομικού Δικαίου Κ. Μπέη. Πρόκειται για μία περιληπτική παρουσίαση στη γερμανική γλώσσα της αντίστοιχης προβληματικής. Η μελέτη συνεισφέρει ιδιαίτερα στο σημείο της κατάθεσης προτάσεων βελτίωσης του συστήματος της έκθεσης σχέσεων συνδεδεμένων επιχειρήσεων, προτείνοντας την επέκταση των εννοιών της «πρόκλησης» και του «ενδιαφέροντος σύνδεσης» του άρθρου 312 του γερμανικού νομου περί ανωνύμων εταιριών. Τονίζεται η αναγκαιότητα να παρέχει το διοικητικό συμβούλιο πιο εκτεταμένες πληροφορίες για το εύρος των συναλλαγών, τα εμπορικά μέτρα κ.λπ. και δη προς το εποπτικό συμβούλιο (Aufsichtsrat), ώστε να καθίσταται πιο ευχερής η διαπίστωση της άσκησης δεσπόζουσας ή απλής επιρροής της μίας εταιρίας στην άλλη. Επιπλέον προβάλλεται ως πρόταση η αναγκαιότητα να αλλάξει η μορφή σύνθεσης του εποπτικού συμβουλίου προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση στην πληροφόρηση και εκπροσώπων των μετόχων της μειοψηφίας αλλά και τρίτων που συναλλάσσονται με την συνδεδεμένη επιχείρηση. Παρόμοιες προτάσεις κατατίθενται και αναφορικά με τον ρόλο των ελεγκτών στην έκθεση για τις σχέσεις συνδεδεμένων επιχειρήσεων και τη σημασία που θα είχε να περιοριστεί ο κυρίαρχος ρόλος της μητρικής εταιρίας στην επιλογή των ελεγκτών της θυγατρικής της.