Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Die Aktiengesellschaft im griechischen Recht, («Η ανώνυμη εταιρία στο ελληνικό δίκαιο»)

Die Aktiengesellschaft (AG) 2/1996, σελ. 71 - 83

Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται μέσα από δώδεκα κεφάλαια το δίκαιο της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας. Απευθύνεται στο γερμανικό νομικό κοινό, μέσα από το κατ' εξοχήν εξειδικευμένο γερμανικό περιοδικό περί ανωνύμων εταιριών Die Aktiengesellschaft. Μετά από μία σύντομη εισαγωγή στο θεσμό και τη νομοθετική ιστορία του αναλύεται το σύγχρονο νομοθετικό καθεστώς, οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την ανώνυμη εταιρία και το πλαίσιο εναρμόνισης της ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό δίκαιο. Γίνεται εκτενής αναφορά στο νομικό τύπο της ανώνυμης εταιρίας και τη διαδικασία ίδρυσης αυτής, όπου τονίζονται ιδιαίτερα τα ζητήματα του μετοχικού κεφαλαίου, της εισφοράς κεφαλαίου εις είδος, της έγκρισης του καταστατικού από τις εποπτικές κρατικές αρχές και της υποχρέωσης δημοσιότητας κατά το στάδιο της ίδρυσης. Ειδική προσέγγιση γίνεται στις έννοιες της υπό ίδρυση ανώνυμης εταιρίας, τις ακυρότητες που δημιουργούνται και την περίπτωση εφαρμογής διατάξεων περί προσωπικών εταιριών κατά το ιδρυτικό στάδιο. Στη συνέχεια αναλύεται ο θεσμός της μετοχής, τα είδη μετοχών, ο τρόπος απόκτησης και η διαδικασία μεταβίβασής τους καθώς και το πλαίσιο αντίστοιχων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Η μελέτη παραθέτει εκτεταμένη βιβλιογραφική και νομολογιακή τεκμηρίωση, που βοηθά τον μελετητή να λύσει θεωρητικές καθώς και πρακτικές αναζητήσεις του.

Αναλύονται περαιτέρω η λειτουργία του θεσμού της γενικής συνέλευσης των μετόχων, οι αρμοδιότητες αυτής, τα είδη της και η διαδικασία συνεδρίασης. Περαιτέρω γίνονται αναλυτικές διακρίσεις στους τρόπους λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση των μετόχων, στα δικαιώματα της μειψηφίας μετόχων και στις δυνατότητες ακύρωσης λήψης αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Κατόπιν η μελέτη καταπιάνεται με το ζήτημα της λειτουργίας και του έννομου καθεστώτος του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας. Τεκμηριώνει τα πλαίσια αρμοδιοτήτων και ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τις εσωτερικές έννομες σχέσεις και τα όρια εξουσίας εκπροσώπησης. Ακολούθως αναλύεται ο θεσμός των ελεγκτών, η διαδικασία εκλογής τους, τα όρια αρμοδιοτήτων και ευθύνης τους και τα πλαίσια αντίστοιχης κρατικής εποπτικής εξουσίας. Ειδικό κεφάλαιο αφιερώνεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν οι ελληνικές ανώνυμες εταιρίες καθώς και στο ζήτημα των συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά το ελληνικό δίκαιο ανωνύμων εταιριών. Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική αναφορά και τεκμηρίωση των δυνατοτήτων επέλευσης αλλαγών στην ανώνυμη εταιρία, μέσα από τρία αντίστοιχα υποκεφάλαια, αναφορικά με τις διαδικασίες μετατροπής, συγχώνευσης και διάσπασης ανώνυμης εταιρίας. Στο τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο της περάτωσης ανώνυμης εταιρίας και δη οι διαδικασίες και πλαίσιο λειτουργίας της λύσης και της εκκαθάρισης ανώνυμης εταιρίας.