Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Δίκαιο σημάτων. Έκταση προστασίας σήματος προϊόντος που χρησιμοποιείται σε συγκριτική διαφήμιση, Επιθεώρηση Τραπεζικού Αξιογραφικού, Χρηματιστηριακού δικαίου 2/2011, σελ. 37- 53

Δίκαιο σημάτων. Έκταση προστασίας σήματος προϊόντος που χρησιμοποιείται σε συγκριτική διαφήμιση, Επιθεώρηση Τραπεζικού Αξιογραφικού, Χρηματιστηριακού δικαίου 2/2011, σελ. 37- 53.

Στο παρόν άρθρο αναλύεται το δίκαιο των σημάτων που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Περιγράφονται οι διάφορες λειτουργίες του σήματος, το οποίο λειτουργεί ως διαφημιστικό μέσο είτε ως διακριτικό γνώρισμα του προϊόντος ορισμένης επιχείρησης από την οποία προέρχεται, είτε ως φορέας της φήμης της επιχείρησης, είτε τέλος ως ένδειξη που υποδηλώνει την ποιότητα ορισμένου προϊόντος. Τέλος γίνεται αναφορά στην οδηγία -σταθμό 89/104/ΕΟΚ της 21.12.88 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τα σήματα.