Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Οι έννομες σχέσεις εταίρων και εταιρίας στην ομόρρυθμη εταιρία

Αρμενόπουλος 1/2000, σελ. 14 - 24

Στο γενικό-εισαγωγικό κεφάλαιο της μελέτης αναλύονται οι εσωτερικές και εξωτερικές έννομες σχέσεις που αναπτύσσονται εντός της ομόρρυθμης εταιρίας και εξετάζονται τα συναφή με την έννοια της εταιρικής μερίδας ζητήματα. Έπειτα παρουσιάζονται αναλυτικά τα θέματα της εταιρικής συμμετοχής- του συμμετοχικού δικαιώματος, με εκτενείς παραπομπές στην επίκαιρη νομολογία και βιβλιογραφία, ελληνική και γερμανική. Στα πλαίσια των περιουσιακών δικαιωμάτων εντός της ομόρρυθμης εταιρίας αναπτύσσονται τα θέματα του δικαιώματος συμμετοχής στα κέρδη, της έννοιας των κερδών και της αξίωσης αυτών, του δικαιώματος απολήψεων ή προκαταβολών έναντι μελλοντικών κερδών και του δικαιώματος στο προϊόν της εκκαθάρισης και σε απόδοση της εισφοράς. Κατόπιν αναλύονται τα διοικητικά ή προσωπικά δικαιώματα εντός της ομόρρυθμης εταιρίας, στα οποία συγκαταλέγονται το δικαίωμα διαχείρισης και εκπροσώπησης, το δικαίωμα ελέγχου και το δικαίωμα καταγγελίας, παράλληλα δε αναπτύσσεται το πλαίσιο δικαστικής επιδίωξης των ως άνω δικαιωμάτων, στην περίπτωση προσβολής αυτών. Ειδικό μέρος της μελέτης αφιερώνεται στο δικαίωμα ψήφου, το δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και το δικαίωμα αναζήτησης πληροφοριών και λογοδοσίας.

Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύεται εκτενώς το νομικό πλαίσιο της ευθύνης έναντι της ομόρρυθμης εταιρίας και των ομορρύθμων εταίρων. Στο σημείο αυτό γίνονται εκτενείς αναλύσεις σε ζητήματα έκτασης της ευθύνης και των τυχόν περιορισμών της, δυνατότητας δικαστικής επιδίωξης κάλυψης της ευθύνης, αναγωγικών δικαιωμάτων, εξακρίβωσης της πραγματικής αξίας της εταιρικής συμμετοχής καθώς και σε περιπτώσεις δικαστικής ή νόμιμης απαγόρευσης ομορρύθμου εταίρου και λύσης ή εκκαθάρισης της ομόρρυθμης εταιρίας. Εκτενής ανάλυση αφιερώνεται στο ζήτημα της ευθύνης σε περίπτωση εισόδου νέου εταίρου, σε περίπτωση περάτωσης της δραστηριότητας ή ενόσω διαρκεί το ιδρυτικό στάδιο ομόρρυθμης εταιρίας. Στη συνέχεια της μελέτης τίθενται ζητήματα κληρονομικού δικαίου και ειδικότερα αυτό της ευθύνης σε περίπτωση θανάτου ομορρύθμου εταίρου και της ευθύνης των κληρονόμων του. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται σύνδεση των υποχρεώσεων των ομορρύθμων εταίρων με το αντίστοιχο πλαίσιο αξιώσεων εντός της ομόρρυθμης εταιρίας. Αναλύονται οι αξιώσεις των εταίρων κατά της εταιρίας καθώς και οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των εταίρων, η δικαστική επιδίωξη αυτών και αναλύεται εκτενώς η περίπτωση της actio pro socio.