Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Ο νέος γερμανικός νόμος για τις μικρές ανώνυμες εταιρίες ή πώς ο νομοθέτης υιοθετεί με συνέπεια τα συμπεράσματα της νομικής θεωρίας και πράξης

Αρμενόπουλος 2/1996, σελ. 269 - 275

Ο γερμανός νομοθέτης ασχολήθηκε και ασχολείται με ιδιαίτερη προσοχή με το θέμα της ειδικής αντιμετώπισης ανωνύμων εταιριών που έχουν μεγάλη διαφορά στον κύκλο εργασιών τους και τον αριθμό των εργαζομένων τους από άλλες ανώνυμες εταιρίες. Με προσήλωση αντιμετωπίζει διαφορετικά τη μεγάλη από τη μικρή ανώνυμη εταιρία και συχνά παρεμβαίνει με τροποποιήσεις στο νόμο περί ανωνύμων εταιριών. Η ανωτέρω μελέτη μου προσεγγίζει τις σύγχρονες παρεμβάσεις του γερμανού νομοθέτη και συνηγορεί υπέρ των αλλαγών που αυτός υιοθετεί. Στο ελληνικό δίκαιο δεν επιτρέπεται η ίδρυση μονομετοχικής ανώνυμης εταιρίας, εθελοτυφλώντας ουσιαστικά έναντι της πραγματικότητας που διαμορφώνεται από την οικονομία είτε με τη διαρκή χρήση μικρομετόχων- «αχυρανθρώπων» είτε με την ίδρυση πολυμετοχικής ανώνυμης εταιρίας και κατόπιν της πώλησης και συγκέντρωσης των μετοχών σε ένα και μόνο πρόσωπο. Ο νέος γερμανικός νόμος για τις μικρές ανώνυμες εταιρίες επιτρέπει ρητά την ίδρυση μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρίας. Περαιτέρω, ήδη από το 1994, ο γερμανός νομοθέτης θέσπισε τη δυνατότητα σύγκλησης γενικής συνέλευσης των μετόχων και γνωστοποίησης της ημερήσιας διάταξης με συστημένη επιστολή. Παράλληλα πρόβλεψε περιπτώσεις ακυρότητας των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων όταν παραβιάζονται οι διατάξεις για τη νόμιμη γνωστοποίηση με συστημένη επιστολή.

Επιπλέον η μελέτη αναλύει τις νέες γερμανικού δικαίου διατάξεις περί της λεγόμενης ολομέλειας των μετόχων στη γενική συνέλευση. Πρακτική συνέπεια της νέας γερμανικής ρύθμισης, που υιοθετήθηκε αργότερα συλλήβδην ή εν μέρει και από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η δυνατότητα λήψης νόμιμων αποφάσεων, ανεξάρτητα από το αν η γενική συνέλευση των μετόχων συγκλήθηκε από το αρμόδιο όργανο ή μετόχους της εταιρίας, αν τηρήθηκαν οι προθεσμίες και οι διατυπώσεις δημοσιότητας και ποιος ήταν ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης. Περαιτέρω αναλύεται η δυνατότητα εξάλειψης της απαίτησης για έκδοση χωριστών τίτλων ανά μετοχή και οι περιπτώσεις ελαφρύνσεων ως προς την τήρηση συμβολαιογραφικών διατυπώσεων σε γενικές συνελέυσεις ανωνύμων εταιριών, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Κριτικά προσεγγίζεται η περιπτωσιολογία αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης στην ανάληψη νέων μετοχών. Ειδική αναφορά γίνεται επίσης στο ζήτημα της συμμετοχής εργαζομένων στη διοίκηση μικρής ανώνυμης εταιρίας και αναλύεται η περίπτωση χαρακτηρισμού ανώνυμης εταιρίας ως οικογενειακής. Διαπιστώνεται ότι η γερμανική εμπειρία από την έννομη αντιμετώπιση της μικρής ανώνυμης εταιρίας και της οικογενειακής ανώνυμης εταιρίας δύναται να προσφέρει πολλά στην ελληνική έννομη τάξη, ειδικά με δεδομένο ότι οι πολλές ελληνικές ανώνυμες εταιρίες πληρούν το χαρακτηρισμό μικρές ανώνυμες εταιρίες ή και αποτελούν αμιγώς οικογενειακές ανώνυμες εταιρίες.