Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Grundlagen und Entwicklungen des modernen griechischen Handelsrechts, («Βασικές αρχές και εξελίξεις του σύγχρονου ελληνικού εμπορικού δικαίου»)

Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft (ZVglRWiss) 2/1999, σελ. 175 - 202

Η δημοσίευση της παρούσας μελέτης μου αποσκοπεί στο να παρουσιάσει αναλυτικά στο γερμανόγλωσσο νομικό κοινό το σύγχρονο ελληνικό εμπορικό δίκαιο. Είναι εκτενής, με αναλυτική νομοθετική και βιβλιογραφική τεκμηρίωση, πληθώρα παραπομπών, και ενημερώνει σε βάθος και με λεπτομέρειες το νομικό που θέλει απαντήσεις στα ερωτήματα ελληνικού εμπορικού δικαίου. Τονίζεται η συνάφεια της δομής, της ύλης και του πνεύματος μεταξύ αντίστοιχων ελληνικών και γερμανικών κανόνων δικαίου. Παρουσιάζονται οι νομοθετικές πηγές εμπορικού δικαίου, η νομοθεσία του εμπορικού δικαίου, το εθιμικό δίκαιο και τα εμπορικά ήθη. Αναλύεται εκτενώς το πλαίσιο συμπληρωματικής εφαρμογής του αστικού και εν γένει ιδιωτικού δικαίου στο εμπορικό δίκαιο. Παρουσιάζεται το σχέδιο ενιαίου ελληνικού εμπορικού κώδικα που ήταν εκείνη την περίοδο στην επικαιρότητα. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του εμπόρου, διακρίνεται απ' αυτή του μικρεμπόρου. Οριοθετείται το πλαίσιο της εμπορικής ικανότητας και της εμπορικής ιδιότητας. Αναλύονται οι έννομες συνέπειες της κτήσης της εμπορικής ιδιότητας και ο ρόλος του βοηθητικού προσωπικού στην άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας. Αναλύονται εκτενώς και μέσα από νομολογιακά παραδείγματα οι έννοιες και τα είδη της εμπορικής δραστηριότητας. Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζεται ο ρόλος της δημοσιότητας στο ελληνικό εμπορικό δίκαιο και παρουσιάζεται η σύγχρονη ελληνική προβληματική περί εμπορικών βιβλίων και εμπορικού μητρώου. Ειδική μνεία γίνεται στη σύγχρονη θεωρητική επιστημονική συζήτηση περί «μετάβασης» από το εμπορικό δίκαιο στο δίκαιο της επιχείρησης. Αφού αναλύονται οι αντίστοιχες επίκαιρες έννοιες, παρατίθεται η σχετική επιστημονική αντιπαράθεση μέσα από το πρίσμα του σύγχρονου ευρωπαϊκού δικαίου.

Αναπτύσσεται εκτενώς το πλαίσιο αντιμετώπισης της επιχείρησης ως αντικείμενου δικαίου και του φορέα της επιχείρησης ως υποκείμενου δικαίου. Αναλύεται η έννομη σχέση του φορέα της επιχείρησης με τα στοιχεία της επιχείρησης. Διαπιστώνεται συμπερασματικά η ομοιότητα του ελληνικού εμπορικού δικαίου με αυτό της Γερμανίας αλλά και εν γένει των δικαιϊκών συστημάτων των κρατών της ηπειρω-τικής Ευρώπης, σε αντίθεση με αυτά των χωρών του αγγλοσαξωνικού δικαίου. Παράλληλα τονίζεται η ελλιπής κωδικοποίηση και συστηματοποίηση του ελληνικού εμπορικού δικαίου σε σύγκριση με το αντίστοιχο γερμανικό. Επιπλέον αναλύεται η σύγχρονη τάση στο εν γένει εμπορικό δίκαιο της Ελλάδας για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του νομικού καθεστώτος που διέπει τις σύγχρονες εμπορικές συναλλαγές, το leasing, το factoring, το τραπεζικό δίκαιο, το χρηματιστηριακό δίκαιο και το δίκαιο της χρηματοδοτημένης πώλησης.