Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Κήρυξη της ακυρότητας ανώνυμης εταιρείας κατ' άρθρο 4α κ.ν. 2190/ 1920 και μετά τις τροποποιήσεις του ν. 3604/ 2007, Επιθεώρηση Τραπεζικού, Αξιογραφικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου (ΕτρΑξΧρΔ) 3/ 2008, σελ. 903- 913

Κήρυξη της ακυρότητας ανώνυμης εταιρείας κατ' άρθρο 4α κ.ν. 2190/ 1920 και μετά τις τροποποιήσεις του ν. 3604/ 2007, Επιθεώρηση Τραπεζικού, Αξιογραφικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου (ΕτρΑξΧρΔ) 3/ 2008, σελ. 903- 913

Στην παρούσα μελέτη, κατόπιν μίας σύντομης εισαγωγικής προδιάθεσης, γίνεται αναφορά στις περιπτώσεις που η ανώνυμη εταιρία μπορεί να κηρυχθεί άκυρη με δικαστική απόφαση μετά την καταχώρισή της στο μητρώο ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην κατ' άρθρο 4α κ.ν. 2190/1920. Ειδικότερα, υπό το πρίσμα και των τροποποιήσεων του ν. 3604/2007 αναλύεται διεξοδικά η περίπτωση κήρυξης ακυρότητας της Α.Ε. όταν ο μοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές δεν ήταν ικανοί για δικαιοπραξία τη στιγμή που υπογράφθηκε η εταιρική σύμβαση.