Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Παρατηρήσεις στην απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 5785/1993 (Προσωρινή θέση τράπεζας υπό επιτροπεία)

Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ) 1/1995, σελ. 243 - 249

Πρόκειται για αναλυτικές παρατηρήσεις στην ως άνω δικαστική απόφαση. Τούτη αποφαίνεται επί αγωγής φυσικών προσώπων- μετόχων κατά τραπεζικής ανώνυμης εταιρίας. Κρίνει ότι πρέπει να αναβληθεί η λήψη οριστικής απόφασης προκειμένου να υποβληθούν προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Θίγονται εκτενώς ζητήματα που αφορούν τη θέση τράπεζας υπό προσωρινή επιτροπεία και αναλύονται οι σχετικές εξουσίες του προσωρινού επιτρόπου. Η μελέτη αναλύει τα πλαίσια και όρους εφαρμογής του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου. Επικεντρώνει μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντός της στην λεγόμενη δεύτερη εταιρικού δικαίου Οδηγία (77/91/ΕΟΚ) και διαπιστώνει ότι η τελολογική και συστηματική ερμηνεία της οδηγεί στο συμπέρασμα πως η συγκεκριμένη οδηγία δεν εκτείνεται και επί τραπεζών σχετικά με τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση των μετόχων, όταν ιδιαίτεροι λόγοι έχουν επιβάλει τον διορισμό προσωρινού επιτρόπου. Η μελέτη συμπεραίνει ότι στην προκειμένη υπόθεση οι επίδικες ενέργειες του προσωρινού επιτρόπου ήταν νόμιμες τόσο προς το εσωτερικό, ελληνικό δίκαιο, όσο και προς τις διατάξεις των σχετικών κοινοτικών Οδηγιών εταιρικού δικαίου.