Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Η διαδικασία συνδιαλλαγής στο σύγχρονο πτωχευτικό δίκαιο ιδίως υπό το πρίσμα των επίκαιρων νομολογιακών εξελίξεων, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ) 1/ 2010, σελ. 12- 19

Η διαδικασία συνδιαλλαγής στο σύγχρονο πτωχευτικό δίκαιο ιδίως υπό το πρίσμα των επίκαιρων νομολογιακών εξελίξεων, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ) 1/ 2010, σελ. 12- 19

Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσέγγιση στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007) και ειδικότερα στη διαδικασία της συνδιαλλαγής. Αναλύονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 99 καθώς για την είσοδο στη διαδικασία συνδιαλλαγής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο οφειλέτης να αποδείξει ότι βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία, ενεστώσα ή προβλέψιμη, και ότι δεν έχει παύσει τις πληρωμές του. Γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο της αίτησης του οφειλέτη προς το πτωχευτικό δικαστήριο, στην οποία περιγράφεται η οικονομική του κατάσταση, το μέγεθος και η κοινωνική σημασία της επιχείρησης, τα προτεινόμενα μέτρα χρηματοδότησής του και τα μέσα αντιμετώπισης της.